Skip to main content

Privacy verklaring HSV Hilversum

HSV Hilversum-Privacyverklaring

Hengelsportvereniging Hilversum is gevestigd te Hilversum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40516704.
Deze privacyverklaring omschrijft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Hilversum verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Hengelsportvereniging Hilversum verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft als lid van Hengelsportvereniging Hilversum
b. een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging Hilversum (zoals een clubblad, nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d..

1.2 Hengelsportvereniging Hilversum verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f.  leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i.  het lidmaatschapnummer(s) van een hengelsportvereniging;
j.  en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties,      afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.

1.3 Hengelsportvereniging Hilversum kan deze gegevens gebruiken om:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport;
• handhaving.

 1. Informatie –Wijziging – BezwaarU kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Hilversum via de website www.hsvhilversum.nl, waar ook de verschillende telefoonnummers en emailadressen te vinden zijn, voor:(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Hilversum persoonsgegevens verwerkt;(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  (c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Hilversum met betrekking tot u verwerkt;
  (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Hilversum.

  3. Beveiliging van uw gegevens3.1 Hengelsportvereniging Hilversum zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.3.2 Hengelsportvereniging Hilversum treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

  4. Derden
  4.1 Hengelsportvereniging Hilversum kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
  • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en andere hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
  • NOC*NSF waarvan Hengelsportvereniging Hilversum lid is;
  • verwerkers van Hengelsportvereniging Hilversum waaronder Sportvisserij Nederland (ledenadministratie) voor de uitvoering van de dienstverlening (bijvoorbeeld ons clubblad);
  • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

  4.2 Hengelsportvereniging Hilversum verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Hilversum daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

  5. Wijzigingen

  Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te raadplegen.

  Hilversum , 12 augustus 2018