Skip to main content

OVER HSV HILVERSUM

HSV Hilversum is met meer dan 3300 leden – waaronder ruim 100 jeugdleden – één van de grootste verenigingen van Hilversum. HSV Hilversum is aangesloten bij de hengelsportfederatie Sportvisserij MidWest Nederland, lid van de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland.

Wat bieden wij:

HSV Hilversum beheert in de gemeente Hilversum en ook daar buiten een groot aantal viswateren met een goede visstand. Zij doet dat in goed overleg en in samenwerking met de desbetreffende gemeenten en andere belanghebbende, zoals Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
De vereniging heeft een actieve wedstrijdcommissie, die gezellige viswedstrijden voor senioren en jeugd organiseert. Naast de verenigingscompetitie worden er diverse losse wedstrijden georganiseerd

Wij verstrekken aan alle leden als bewijs van lidmaatschap”De VISpas”. Met deze vispas kunt u in alle water vissen waar wij het visrecht hebben. Daarnaast kan met deze pas in heel veel water vissen dat is ingebracht bij de federatie Sportvissrij MidwestNedeland en de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland. Bij de vispas wordt een boekje verstrekt waarin al die wateren genoemd worden. Deze vispas plus het boekje met lijsten van viswater moet u altijd bij u hebben als u gaat vissen. Op visplanner.nl kunt u de ligging van deze wateren zoeken.

Wat doen wij:

HSV Hilversum is een actieve, maatschappelijk betrokken vereniging. De vereniging organiseert o.a. vislessen op basisscholen en voor de jeugd viscursussen.

Veel gewaardeerd wordt de jaarlijkse filmavond met prijsverloting waar mooie visfilms worden vertoond en leden elkaar ontmoeten.

Al veel jaren organiseert de vereniging op de hengelsportdag een wedstrijd voor de jongste jeugd waar ook niet jeugdleden van harte welkom zijn,

Wat kost een lidmaatschap:

Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

Senioren (vanaf 14 jaar) betalen € 42,50
(€ 37,50 bij automatische betaling)
Jeugd ( t / m 13 jaar ) betaalt € 11,00
(€ 9,50 bij automatische betaling)

Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 10,-
Jeugdigen zijn geen inschrijfgeld verschuldigd

In de contributie is de landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland en de federatieve afdracht aan Sportvisserij MidWest Nederland Inbegrepen.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze secretaris Hans Knecht. U kunt hem bereiken via zijn e-mailadres. Dat kunt u op deze website vinden. Wij heten u nu alvast van harte welkom binnen onze gezellige club.

Nu contact opnemen

Gedragsregels

Vissen zijn levende dieren en sportvissers hebben een grote zorg en waardering voor de vis. Bezien vanuit het welzijn van de vis behoort het derhalve vanzelfsprekend te zijn dat sportvissers zorgvuldig omgaan met de vis om verwondingen en stress zo veel mogelijk te voorkomen. Binnen de sportvisserij is dit al jaren een zeer belangrijk thema van voorlichting. Daarbij is het verantwoord omgaan met de vis tegenwoordig zeer wezenlijk voor de maatschappelijke acceptatie van de sportvisserij.

Loodvrij vissen / Green Deal Sportvisserij

Onze vereniging ondersteunt van harte de zogenaamde ‘Green Deal Sportvisserij’. Deze overeenkomst tussen diverse ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij Nederland heeft als doel de komende jaren het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen.

Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt – door verlies – soms in het water terecht. Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Op veel plekken in de samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen en/of verboden. Denk aan benzine, verf, waterleidingen en in de jacht.

Een beter milieu begint bij jezelf

De Nederlandse hengelsport zet zich al jaren in voor een schoon watermilieu en daar hoort het giftige lood niet in thuis. Sportvisserij Nederland, de federaties maar ook onze vereniging leveren een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van deze Green Deal. Een beter milieu begint immers bij jezelf.

Loodalternatieven

Het bevorderen van het gebruik van alternatieven zoals steen, beton en ijzer vormt de basis van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Dit vraagt om een intensieve campagne naar de sportvissers om bewustwording en vraag te creëren en tegelijkertijd acties naar de hengelsporthandel om veel meer alternatieven aan te bieden en de verkoop van lood te stoppen.

Doel van de Green Deal is om het loodgebruik in de sportvisserij – inclusief het gevaarlijke zelf gieten van lood – binnen drie jaar fors te verminderen en vóór 2027 helemaal te stoppen. Bij onvoldoende voortgang zal regelgeving worden ingezet.

Wat kan je nu al zelf doen?

Sta kritisch stil bij het gebruik van lood in je eigen visserij en welke mogelijke alternatieven er zijn. Zo zijn er voor de karpervisserij al diverse prima loodvervangers te koop en zijn loodkopjes voor de roofvisserij prima te vervangen door tungsten gewichtjes. Zoek je tips en inspiratie voor loodvrije alternatieven bij jouw visserij? Bekijk het overzicht van loodalternatieven.

Kijk hier voor meer informatie over Sportvisserij Loodvrij.

Vissen met bewoners van zorgcentra

Een kwart van de bewoners van zorgcentra (ouderen maar ook mensen met een geestelijke- of lichamelijke beperking) komt niet meer buiten omdat ze dat zelf niet meer kunnen of omdat er geen begeleiding voor is. Uit onderzoek blijkt dat juist voor deze kwetsbare groep contact met de natuur positief bijdraagt aan hun gezondheid en welzijn. Vissen is een fantastische manier om deze mensen weer in contact te brengen met de natuur. Interesse? Dan kunt u contact opnemen met onze vereniging.

Visstand- en waterbeheer

Sportvissers willen graag water met een gezonde visstand én water dat goed bereikbaar en bevisbaar is. We zien het als onze verantwoordelijkheid om daar zo goed mogelijk voor te zorgen. De gemeente en het waterschap maar ook Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland zijn hier belangrijke partners in. We beheren meerdere viswateren waardoor er voor vrijwel iedere sportvisser een geschikt viswater is. De basis voor deze verantwoordelijkheid ligt in de Visserijwet. In deze wet is vastgelegd dat sportvisserijorganisaties (waaronder hengelsportverenigingen) en beroepsvissers als huurders van het visrecht bevoegd zijn het beheer van de visstand (waaronder het wegvangen en uitzetten van vis) uit te voeren

Waterbeheerders zorgen niet alleen voor droge voeten, maar hebben ook de zorg voor goed, biologisch gezond water. Door de Kader Richtlijn Water (KRW) is die zorg een plicht geworden. De KRW richt zich namelijk op het behalen van zowel chemische- als ecologische doelen waaronder de visstand (leeftijdsopbouw, soortensamenstelling, de ‘mate’ waarin soorten voorkomen).

Samen met onze partners hebben we veel kennis over de kwaliteit en de ecologie van het water en de visstand en zien onszelf als de natuurbescherming onder water.

Wetten en regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. Hierbij wordt ook samengewerkt met partijen als de NVWA, politie en Staatsbosbeheer

Alle actuele regels, gedragscodes en boetebedragen vind je op de site van Sportvisserij Nederland

BOA’s van Sportvisserij Midwest Nederland en onze verenigingscontroleurs voeren controles uit. Wil je zelf controleur worden voor onze vereniging? Meld je dan gerust aan als vrijwilliger!

Leren vissen

Je hebt de VISpas, een mooie uitrusting en het weer is goed: op naar de waterkant! Maar dan begint het natuurlijk pas. Of je nu alleen gaat vissen of met iemand anders: je dient je altijd te gedragen als gast in de natuur en zorgvuldig met vis om te gaan. Elke sportvisser is een ambassadeur aan de waterkant!

Wil je goed of beter leren vissen of heb je een vraag over vissen? Neem dan contact op met onze vereniging, we helpen je graag verder.

Visles op basisschool

Om jeugd meer bij te brengen over de onderwaternatuur, vissoorten, verantwoord omgaan met vis en de regels, geven we regelmatig vislessen op basisscholen (groep 7 en 8).

Onze speciaal opgeleide vismeesters bezoeken de basisscholen in onze provincie en verzorgen er een visles en een visexcursie. Zo maken bijna alle kinderen op de basisschool kennis met de sportvisserij als hobby en de hengelsportvereniging als leuke club om lid van te zijn.

-> Meer informatie over de vislessen lees je op de website www.stekkie.nl

-> Een visles aanvragen kan hier (je gaat naar de website van Sportvisserij Nederland)

-> De gratis cursus vismeester volgen kan hier

Wil je goed of beter leren vissen of heb je een vraag over vissen? Neem dan contact op met onze vereniging, we helpen je graag verder.

Vissenwelzijn

De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn is de laatste jaren sterk gegroeid. De groeiende overtuiging is dat dieren een intrinsieke waarde hebben en pas op de tweede plaats van nut kúnnen zijn voor de mens. Deze visie op natuur is ook van invloed op de sportvisserij.

Wetenschappers zijn er niet over uit of vissen pijn beleven.  Ze kennen de mate van bewustwording en de daarmee samenhangende beleving van pijn bij vissen niet. Als wordt beweerd dat vissen pijn beleven dan is dat zonder onderbouwing en op emotie. Dat neemt niet weg dat sportvissers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zeer zorgvuldig met de vis om gaan.

Omgaan met vis

Als actieve natuurdeelnemers dragen sportvissers extra verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met vis. Die verantwoordelijkheid néémt de hengelsport ook. Dat doen we onder meer door het organiseren van Vislessen op basisscholen, waarin kinderen leren hoe vissen leven, hoe je ze vangt én hoe je ze op een verantwoorde manier onthaakt, vasthoudt en terugzet.

Jaren geleden is het gebruik van levende aasvis al verboden en voor het bewaren van vis zijn strikte richtlijnen. Het aanbod aan vishaaktypen en -soorten is volop in ontwikkeling. Vishaken hebben steeds vaker microscopische weerhaakjes (‘microbarbs’) of zijn zelfs volkomen weerhaakloos.

Gedragscode

Zorg voor vissenwelzijn komt uiteindelijk aan op het juiste gedrag van de individuele sportvisser. Om ook daarin te kunnen sturen, dienen onder meer de brochure Verstandig Sportvissen en de internationale EIFAC/FAO-code. De strekking van beide documenten is dat sportvissers ten alle tijden respectvol en met gezond verstand met natuur om dienen te gaan en met vissen in het bijzonder.

Viswateren

Met de VISpas mag je in veel wateren in Nederland vissen. In de VISplanner (app) kun je zien waar je mag vissen en of er specifieke regels op dat water gelden. In de Visplanner staan tevens de gedragsregels waar iedere sportvisser zich aan dient te houden.

Vrijwilliger worden?

Lijkt het je leuk om te helpen bij de jeugdactiviteiten of bij de VISlessen? Dan horen we graag van je.

Vistechnieken

Als sportvisser is het belangrijk om de basics te leren van het sportvissen, maar ook om je technieken steeds te verfijnen. Niet alleen om meer te vangen, maar ook om zorgvuldig met vis om te kunnen gaan. Zo zou elke roofvisser de kieuwgreep moeten kennen en elke karpervisser zou een onthaakmat moeten gebruiken.

Zulke zaken leer je tijdens de visles, maar ook tijdens onze evenementen van onze specialistengroepen. Daarnaast kun je hier veel online over vinden. Bekijk maar eens het Youtubekanaal van Sportvisserij Nederland met honderden sportvisvideo’s met tips & tricks.

Op www.vissendoejezo.nl lees je heel veel tips & tricks over de diverse vistechnieken en het verantwoord vissen.

Meldpunt visstroperij

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden. We proberen door middel van goed visstandbeheer een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Wanneer er door stroperij veel vis verdwijnt is dat natuurlijk zonde van alle inspanningen.

Visstroperij moet daarom gestopt worden! Er is sprake van stroperij als er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen enzovoort) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minimumummaat of meeneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij.

Zulke zaken leer je tijdens de visles, maar ook tijdens onze evenementen van onze specialistengroepen. Daarnaast kun je hier veel online over vinden. Bekijk maar eens het Youtubekanaal van Sportvisserij Nederland met honderden sportvisvideo’s met tips & tricks.

Op www.vissendoejezo.nl lees je heel veel tips & tricks over de diverse vistechnieken en het verantwoord vissen.

Meldpunt Vissterfte / vissen in nood

Sportvisserij MidWest Nederland heeft een calamiteitenteam. Dit team komt (samen met waterschappen) in actie als er naar lucht happende of dode vissen worden geconstateerd. Zie je vissen in nood? Dan kun je tijdens kantooruren met Sportvisserij MidWest Nederland bellen (0251-31882). Buiten kantorenuren, alleen bij nood: 06-10709183

Je wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen die je hebt gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.

Je kunt vissterfte ook melden op MeldpuntWater.nl Dit is een website van alle waterbeheerders in Nederland.

Buiten kantooruren en in de weekenden kunt je direct bellen met het alarmnummer van het betreffende waterschap. Wanneer er tijdig gereageerd wordt  kunnen er maatregelen worden getroffen die de schade beperken.

Melden:

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 0800-1430

Noord-Holland onder het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-3063535 (buiten kantoortijden 071-3063063)
servicepunt@rijnland.net

Regio Amsterdam, Amstel, Gooi & Vecht:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 0900 93 94

Noordelijk deel van Zuid-Holland:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-306 35 35 (buiten kantoortijden 071-3063063)

Midden Nederland:
Waterschap Vallei & Veluwe 055 – 527 22 72 (gratis – 24 uur per dag bereikbaar)

Flevopolders:
Waterschap Zuiderzeeland (0320) 274 911